Bácsbokod Oktatási Nevelési Alapítvány

Adószám: 18346596-1-03
Számlaszám: Bácska Takarékszövetkezet 51000022-10200964

VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

A Bácskai Általános Iskola 6453 Bácsbokod Hősök tere 3. arra az elhatározásra jutott, hogy a szülői munkaközösség részére jelen alapító okiratban meghatározott közérdekű célra alapítványt hoz létre.
Képviselője: Mamuzsits János an. Füstös Ilona Mária
                     6453 Bácsbokod Tóth Kálmán 62.

1. Az alapítvány neve:
BÁCSBOKOD OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

2. Az alapítvány székhelye:
Bácskai Általános Iskola Bácsbokod Hősök tere 3.

3. Az alapítvány induló vagyona
Az alapító az alapítvány céljára 15 ezer forintot helyez el – az alapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követő 8 napon belül – Bácska Takarékszövetkezet Bácsbokodi Kirendeltségnél csekkszámla betétben.

4. Alapítvány célja, tevékenységi körei:

 • Bácsbokodi általános iskola és óvoda tanulóinak sokoldalú segítése
 • Bácsbokodi általános iskola és óvoda szakmai felszereltségének javítása
 • A tanulók környezettudatos életre való nevelésének segítése
 • A nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése
 • Az idegen nyelv tanításának támogatása, feltételeinek korszerűsítése
 • A tanulókkal, gyerekekkel kiemelkedően foglalkozók, eredményeket elérők elismerése
 • A kiemelkedő eredményeket elérő tanulók elismerése
 • Kirándulások, színházlátogatások táborozások támogatása
 • Gyerekek jutalmazása – pályázatokon elért eredményekért, kiemelkedő munkáért
 • Az intézmény, a közösség hagyományőrző tevékenységében végzett munka elismerése, jutalmazása
 • Az intézmények hagyományőrző programjaink, tevékenységeinek támogatása
 • Egyéb szociális és jóléti célú támogatás
 • Kulturális, ismeretterjesztő tevékenység

5. Az alapítvány jellege:
5.1 Az alapítvány nyitott, így azt magyar és külföldi természetes és jogi személyek adományaikkal támogathatják. A támogatás forintban és devizában egyaránt történhet. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználása vonatkozóan.

5.2 Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

6. Az alapítvány időtartama:
Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító

7. Az alapítványi vagyon felhasználása
Az alapítvány célkitűzéseit nemcsak pénzügyi támogatással, hanem egyéb vagyoni jutatással, kedvezményes vagy díjtalan szolgáltatással is lehet segíteni.
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet kizárólag céljai megvalósítása érdekében és alapvető céljait nem veszélyeztetve végezhet. Minden elért eredmény az Alapítvány vagyonát gyarapítja és kizárólag az alapító okiratban foglalt támogatási célra fordítható.
Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.
Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.
Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.
Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik

8. Az alapítvány ügyvezető szerve
Az alapító az alapítványi vagyon kezelésével 7 természete személyből álló kuratóriumot bíz meg.
A kuratórium az alapítvány irányító, döntéshozó, ügyintéző, gazdálkodó és képviseleti szerve, amely testület arról gondoskodik, hogy az alapítvány vagyonát az alapítók által meghatározott célokra és mértékben használják fel.
Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.

A kuratórium tagjai:

Elnök: Szűcs Tiborné    

Tag: Makra Róbert  

Tag: Temesvári Gyöngyi

Tag: Horváthné Tóth Zsuzsanna

Tag: Jarmaczkiné Ispánovics Judit

Tag: Szabó- Feodor Erzsébet

Tag: Tumbászné Steiner Renáta

A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló.

A kuratóriumi megbízás határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre. Az alapító azonban, ha az alapítványi célok megvalósulását veszélyben látja, jogosult a kuratórium egészének visszahívására. A kuratóriumi megbízás megszűnhet még:
-          lemondással
-           halállal
-          a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
-          a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással

 • A kuratórium tevékenységét társadalmi tevékenységként végzi.
 • A kuratórium képviselője természetes és jogi személyek hiányában a kuratórium elnöke.

 

 • A kuratórium legalább félévenként ülésezik, de szükség esetén gyakrabban is. Ülései nyilvánosak.
 • Az ülések összehívásáról és levezetéséről az elnök gondoskodik. Az elnök írásos anyagban értesítést küld az érintetteknek, az ülés időpontjáról, valamint a napirendi pontokról.
 • A napirendet az elnök állítja össze, azonban bármelyik kuratóriumi tag jogosult további napirendi pont felvételét indítványozni. A napirend közlésére az elnök jogosult.
 • A kuratórium tagjai nyilatkoznak, hogy közöttük és az alapítvány céljai között összeférhetetlenségi viszony nem áll fenn.
 • A kuratóriumi ülés határozatképességéhez a kuratórium tagjaiból legalább 4 fő jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén az összehívás szabályait kell ismét alkalmazni azzal, hogy a megismételt kuratóriumi ülést a sikertelen ülés után legkésőbb 30 napon belül kell újra összehívni
 • A döntések nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel születnek, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 • A kuratórium ülésein jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet valamennyi jelenlévő az aláírásával hitelesíti. A jegyzőkönyvben a kisebbségi véleményt is rögzíteni kell. Szavazás esetén a jegyzőkönyvébe jelölni kell a döntést támogatók és ellenzők számát.
 • A döntéseit a határozathozataltól számított 10 napon belül közli az érintettekkel. Amennyiben a döntés személyiségi jogokat érint akkor a kuratórium ezt írásos formában, közli az arra jogosult személlyel.
 • A szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokban az alapító képviselője bármikor betekintést nyerhet.
 • Az alapítók megbízzák a kuratóriumot, hogy az alapítvány nyilvántartásba vételétől számított 30 napon belül egyhangú határozattal elfogadott szervezeti és működési szabályzatot készítsen.
 • A kuratórium tevékenységéről évente, a tanév lezárását követő kilenc napon belül köteles az alapítónak beszámolni.

9. Az alapítvány vezetésére vonatkozó szabályok
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa ( a továbbiakban együtt: hozzátartozó ) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

10. Az alapítvány megszűnése
Az alapítványt törölni kell a nyilvántartásból, ha a bíróság az alapítványt megszünteti.
Az alapítvány megszűnésekor az alapítói vagyon a Bácsbokodi iskolára és óvodára száll vissza, amit a közérdekű oktatási – nevelési célra kell fordítani.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

Bácsbokod, 2015.11.27.